Algemene voorwaarden / Disclaimer – GD Design

Algemene voorwaarden / Disclaimer

Algemene voorwaarden GD Design

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1.1. Deze door GD Design gevestigd te Achterweg 61 (9269 TP) Veenwouden met het KvK nummer: 61944793, hierna te noemen: ‘GD Design’, gehanteerde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door GD Design.

1.2. De koper, respectievelijk de opdrachtgever zal worden aangeduid als ‘wederpartij’.

1.3. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien GD Design die schriftelijk heet aanvaard of zelf gesteld, en alleen voor de overeenkomst, waarvoor ze gemaakt zijn.

1.4. De toepasselijkheid van enige door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou(den) missen, blijven de overige bepalingen c.q. voorwaarden van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
2.1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft GD Design het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst te herroepen.

2.2. Alle bij aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, de afnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Het in de gesloten overeenkomst is ten aanzien van de prijzen, maatvoeringen en overige bepalend.

Artikel 3: Overeenkomst
3.3. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen van de gestelde voorwaarden.

3.4. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd GD Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

3.5. Wederpartij machtigt GD Design om de opdracht door een derde partij, op een door GD Design gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 4: Prijzen
4.4. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

4.5. Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op één korting, dan wel één actie. Er zal in dit geval door GD Design altijd gekozen worden voor de korting of actie die het meeste voordeel voor de wederpartij oplevert, hetgeen aan GD Design ter beoordeling is.

4.6. GD Design zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van de prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.7. Voor de verzending van producten brengt GD Design bezorg- en/of portokosten in rekening.

4.8. Afhankelijk van het aantal artikelen/ volume verzendt GD Design de bestelling per pakket/pallet of in een envelop. Buiten Nederland gelden andere tarieven.

4.9. Het is aan GD Design om te beoordelen welke verzendmethode wordt gebruikt. Indien een wederpartij heeft betaald voor een pakketzending en de bestelling als brievenbuspost wordt verstuurd, is er geen recht op restitutie van eventueel te veel betaalde verzendkosten.

Artikel 5: Betaling
5.1. Een bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. De beschikbare betaalmethoden worden onderling afgesproken, dan wel aangeboden via de elektronische weg.

5.3. In het geval van een vooruitbetaling middels bankoverschrijving dient de volledige betaling binnen 7 dagen na de besteldatum te geschieden, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht de betaling na afloop van deze termijn niet door GD Design ontvangen zijn, houdt GD Design zich het recht voor de bestelling te annuleren zonder overleg.

5.4. In het geval van achteraf betalen dient de betaling van de factuur binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan.

5.5. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim

5.6. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:

* de berekening van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;

* Indien de opdrachtgever consument is de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw.

* Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00;

Artikel 6: Levering
6.1. Overeengekomen levertijden zullen door de wederpartij nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient GD Design derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2. Indien de wederpartij een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaalde kosten.

6.3. Mocht om een of andere reden levering binnen 30 werkdagen niet mogelijk zijn dan wordt de wederpartij in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.

6.4. Indien een bestelling na 7 dagen na verzenddatum nog niet is ontvangen door de wederpartij, dient de wederpartij dit direct, doch uiterlijk na op de zevende dag kenbaar te maken aan GD Design.

6.5. Indien de wederpartij binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling te hebben ontvangen, zal er een onderzoek worden ingesteld door GD Design. Bij misbruik door de wederpartij zal GD Design aangifte doen.

6.6. Wanneer de wederpartij een bestelling naar diens mening te laat heeft ontvangen is er geen recht op retourneren of compensatie van GD Design op wat voor denkbare manier dan ook.

6.7. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door GD Design te leveren producten, alsmede het verstrekken van de juiste aflevergegevens.

6.8. Het risico van verlies of beschadiging van de door GD Design te leveren producten gaat op de wederpartij over op het moment dat deze feitelijk aan de wederpartij worden geleverd en in de macht van wederpartij of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 7: Retourneren/herroepingsrecht
1.1. De wederpartij kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van de, in lid 3 en 4, genoemde gronden.

1.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de wederpartij de bestelling heeft ontvangen.

1.3. Voor onze producten geldt geen herroepingsrecht, daar onze producten speciaal voor u op maat worden gemaakt en de producten van persoonlijke aard zijn.

1.4. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

a. tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij;

b. duidelijk van persoonlijke aard zijn;

c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en derhalve zijn als maatwerk

1.5. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, geldt het onder artikel 9 bepaalde.

Artikel 8: Personalisering/drukwerk
8.1. De wederpartij verklaart zich bekend te zijn met het productieproces ter vervaardiging van het product.

8.2. Wederpartij kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of toepassing van de aangeleverde informatie.

8.3. Er kunnen zowel in afbeeldingen van producten als afbeeldingen van bedrukkingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.

8.4. De wederpartij wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de wederpartij zelf samenstelt. De wederpartij zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

8.5. GD Design verwerkt de door wederpartij ingevoerde gegevens automatisch, met als gevolg dat fouten door de wederpartij, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding niet door GD Design worden opgemerkt en gecorrigeerd. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de informatie.

8.6. Indien de wederpartij een afbeelding of tekst aanlevert of anderszins invloed op het product uitoefent, dient wederpartij er voor in te staan dat er geen rechten van derden op berusten. Openbaarmaking, vereenvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids-, of handelsnaamrecht komen in dat geval voor rekening van de wederpartij en vrijwaart GD Design terzake volledig.

8.7. GD Design houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als het gevolg van verkeerd gebruik. Onder verkeerd gebruik wordt onder meer verstaan; het niet voldoen aan de kwaliteitseisen bij aangeleverde afbeeldingen, het plaatsen van een bedrukking die in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige onjuistheden waarvan verwacht wordt dat de wederpartij deze onjuistheden corrigeert.

8.8. De wederpartij dient rekening te houden met een maximale foutmarge van 10% op een geleverde partij drukwerk.

Artikel 9: Garantie
9.1. De wederpartij dient een bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. Indien een bestelling een onjuiste levering of gebrek bevat heeft de wederpartij de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling dit schriftelijk of middels e-mail te melden aan GD Design.

9.2. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal GD Design, mits de wederpartij binnen de in lid 1 geldende termijn melding heeft gemaakt bij GD Design, de goederen herstellen of vervangen. Hiertoe is het waarschijnlijk dat GD Design de wederpartij verzoekt de ontvangen goederen eerst retour te sturen, zodat GD Design deze kan controleren.

9.3. Het recht op garantie komt te vervallen indien de wederpartij; zelf getracht heeft het gebrek te herstellen, de wederpartij geen contact heeft opgenomen met GD Design, de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd of heeft gehandeld in strijd met de in deze voorwaarden opgenomen bedingen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1. Indien GD Design en de wederpartij zijn overeengekomen dat de levering voorafgaande aan de betaling geschiedt, zal deze levering geschieden onder voorbehoud van de eigendom van zaken totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden.

Artikel 11: Overmacht
11.1. In geval van overmacht is GD Design niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover GD Design als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12: Privacy
12.1. GD Design gebruikt persoonsgegevens van de wederpartij alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door GD Design gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door GD Design vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.

Artikel 13: Geschillen
13.1. Indien een wederpartij niet tevreden is over een product en/of dienst dient deze zich in eerste instantie te wenden tot de aangeboden contactmogelijkheden op de website. Uiterlijk binnen 30 dagen zal GD Design op de klacht reageren

13.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een wederpartij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen GD Design is gevestigd, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

13.3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet GD Design recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing

Disclaimer GD Design


GD Design verleent u hierbij toegang tot zijn website en nodigt u uit het aangebodene te kopen. GD Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. GD Design spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden zaken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GD Design.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GD Design. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GD Design nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Nieuwsgierig naar de nieuwste producten en deals?

We gaan je zeker niet spammen. Afmelden is niet nodig maar kan ten alle tijde ;-)

GD DesignGD Design